لوله داربست
لوله داربست به عنوان پشت بند افقی یا قائم در سازه های بتنی یا برای داربست بندی استفاده میشود.

لوله داربست
لوله داربست دست دوم

لو له داربستی به صورت شاخه ۶متری در کارخانه تولید می شود وزن لوله داربستی در ۱۷٫۵ سنگین و ۱۴٫۵ سبک می باشد.لوله های سنگین داربست با ضخامت ۲٫۵ مبل و لوله های سبک با ضخامت ۲۲ میل می باشد.
داربست یک سازه موقتی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها بکار می‌رود. لوله داربست ها که از میله‌های فلزی و چوبی ساخته می‌شوند گاه به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند. ساخت داربست ها مهارت ویژه‌ای نیاز دارد زیرا در صورت فروریختن یک داربست خطر تلفات جانی بسیار زیاد است. داربست های فلزی قالباً بصورت لوله های ۶متری،۳متری و قالب و بست تشکیل میشوند.ولی چون ساختمانها در متراژهای مختلفی ساخته شده اند لوله هایی با متراژهای کوچکتر وبزرگترنیز در نصب داربست کاربرد دارند. یکی از ویژگی های داربست خوب داشتن فاصله مناسب بابدنه است که معمولاً ۳۰cmاست .در بعضی مواقع نیز به دستور بنا و یا معمار و مهندسین مربوطه نسبت به نوع انجام کار در روی بدنه فاصله ها کم یا زیاد میشوند.
پایه های عمودی داربست یا همان لوله های استاندارد داربست نقش مهمی در استحکام داربست دارند که حداکثر فاصله آنها از هم ۲ متر می باشد .
بست داربست
بستها عموما در دو نوع چدنی وفرج هستند(از نظر جنس ) . بست داربست دو نوع هستند. ۲ پیچ و ۴ پیچ که هر کدام به ثابت و گردون تقسیم بندی مشوند .
بست داربست باید بطور مرتب روغن کاری شده و در مخلوط مناسبی از گازوییل وروغن نگهداری شوند .

برای فروش لوله داربست دست دوم با ما تماس بگیرید، تضمین بهترین قیمت خرید