قالب ستون گرد

قالب ستون گرد--
برای استفاده از قالب ستون گرد بتنی معمولا مقاطع ستونهای گرد از دو هلال ۱۸۰ درجه تشکیل می گردد و هلال های فوق به توسط کلمس فولادی نشکن به یکدیگر متصل می گردند.این کلمس ها بسیار مقاوم می باشند و توسط ضربه چکش در محل خود قرار میگیرند .

قالب ستون گرد

وزن های قالب بتن های گرد
قالب ستون گرد در عرض ۳۰ سانتی متر ارتفاع ۱ متر ۵۲kg
قالب بتن ستون گرد در عرض۵۰ سانتی متر ارتفاع ۱متر ۹۰kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۱۰۰ سانتی متر ارتفاع ۱ متر ۱۷۵kg
قالب ستون گرد در عرض ۱۲۰ سانتی متر ارتفاع ۱ متر ۲۱۰kg
قالب بتن ستون گرد در عرض۱۵۰ سانتی متر در ارتفاع ۱متر ۲۶۰kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۱۸۰ سانتی متر در ارتفاع ۱ متر ۳۱۰kg
قالب ستون گرد در عرض ۳۰ سانتی متر در ارتفاع ۲ متر ۱۰۵kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۵۰سانتی متر در ارتفاع ۲متر ۱۷۵kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۱۰۰ سانتی متر در ارتفاع ۲ متر ۳۵۰kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۱۲۰ سانتی متر در ارتفاع ۲ متر ۴۲۰kg
قالب ستون گرد در عرض ۱۵۰ سانتی متر در ارتفاع ۲متر ۵۲۰kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۱۸۰ سانتی متر در ارتفاع ۲ متر ۶۲۰kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۳۰ سانتی متر در ارتفاع ۳متر ۱۵۵kg
قالب ستون گرد در عرض ۵۰ سانتی متر در ارتفاع ۳ متر ۲۶۰kg
قالب بتن ستون گرد در عرض ۱۰۰ سانتی متر در ارتفاع ۳ متر ۵۲۰kg


قالب ستون گرد

۰۹۱۲-۸۵۰۷۴۳۲ بابایی | ۰۹۱۲۱۱۲۹۸۲۳ بابایی | ۰۲۱۶۶۳۱۴۷۳۱ دفتر فروش | ۰۲۱۶۶۳۱۴۷۳۲ دفتر فروش | ۰۲۱۶۶۳۱۶۴۹۷دفتر فروش | ۰۲۱۶۶۳۱۶۴۹۸ تلفکس